Archive for February, 2012

PITy 2011 w 2011 za rok 2011 – PITy roczne 2011

Wednesday, February 29th, 2012

Program do rozliczenia PIT to banalny w obsłudze, bezpłatny (także przy użyciu komercyjnym) program do pit za 2011 rok pozwalający na rozliczenie pit za 2011 rok oraz ich natychmiastowego przesłania do Urzędu Podatkowego poprzez globalną sieć z zastosowaniem systemu e-Deklaracje. Program pozwala na rozliczenie takich ulg jak: darowizny, ulga na rehabilitację, ulga na internet, ulga na dzieci, ulga mieszkaniowa. Korzystając z tego programu przekarzesz 1% podatku dla OPP.

Dzięki gratisowemu oprogramowaniu PITY 2011 w parę chwil wykreujesz oraz dostarczysz PITy roczne za 2011 rok – bez konieczności wychodzenia z domu. Programem odliczysz wszystkie najważniejsze ulgi (np.: ulga mieszkaniowa, darowizny, ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna, ulga na internet).

Dostępne są wszelkie odmiany druków PIT rocznych: PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-36, PIT-37, PIT-39. Program PITY udostępnia wszelkie aktualne załączniki, w tym PIT-Z, PIT/ZG, PIT B, PIT-M, PIT D, PIT O, dzięki temu możliwe jest rozliczenie takich ulg jak: ulga rehabilitacyjna, ulga mieszkaniowa, ulga prorodzinna, darowizny, ulga internetowa.

Program PITY 2012 do wysyłania e-Deklaracji poprzez Sieć nie potrzebuje dosyć drogiego podpisu kwalifikowanego, jakkolwiek PITY 2012 posiada też możliwość autoryzacji rozliczeń PIT rocznych z pomocą takiego podpisu.

Cały proces wysyłki deklaracji, odebrania i wydruku poświadczenia UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) odbywa się całkowicie samoczynnie w ramach naszej aplikacji, nie musisz uruchamiać jakichkolwiek pozostałych aplikacji zewnętrznych ani pobierać formularzy PDF upublicznianych przez Ministerstwo Finansów.

Dzięki automatycznemu obliczaniu prawie wszystkich pól deklaracji stworzenie standardowego zeznania PIT-37 w programie PIT 2012 ogranicza się do wpisania własnych danych identyfikacyjnych oraz wprowadzenia kilku sum z formularza PIT-11, mianowicie kwoty przychodów, sumy kosztów uzyskania przychodów, kwoty należnych przedpłat na podatek dochodowy oraz kwot zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Da się to wykonać praktycznie w ciągu paru chwil po czym błyskawicznie przekazać PIT do Urzędu Podatkowego poprzez system e-Deklaracje.

Nie znajdziesz bardziej banalnego sposobu na wysłanie PITów rocznych za rok 2011.

Nie bierzemy całkowicie żadnych pieniędzy w zamian za możliwość korzystania z programu, jest całkowicie darmowy, również dla zastosowań komercyjnych!

silosy

Wednesday, February 29th, 2012

Na rynku istnieje wiele spółek, które zajmują się skupywaniem i dalszym odsprzedawaniem używanego sprzętu rolniczego. Posiadają oni w własnej katalogu usług/produktów najróżniejszego rodzaju urządzenia i maszyny rolnicze, które są im odsprzedawane z różnorakich powodów. Zazwyczaj takim powodem jest śmierć rolnika który zajmował się uprawą świata i hodowlą zwierząt a po jego śmierci nie posiada kto tego kontynuować więc spadkobiercy decydują się na spieniężenie całego majątku. W ich katalogu usług/produktów znajdują się również silosy które są w mniejszym albo większym stopniu zużyte jak i są one większe albo mniejsze. Niektóre silosy są przystosowane do przechowywania materiałów sypkich i zostały przedtem wykorzystywane na przykład do przechowywania zboża, inne służą do przechowywania materiałów płynnych i mogły być wykorzystywane do przechowywania wody jak również paliw płynnych. Ceny takich stosowanych silosów różnią się od siebie znacznie i są one zależne przede wszystkim od stanu w jakim znajdują się te silosy jak również od ich wielkości i wysokości.

Program e-Deklaracje

Wednesday, February 29th, 2012

Zeznanie podatkowe PIT 39 wypeniają podatnicy, gdy w roku podatkowym otrzymali przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych i nieruchomości nabytych (otrzymanych jako darowizna, otrzymanych w spadku, kupionych itd.) lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008r. objętych opodatkowaniem na zasadach określonych art. 30e updof tj. z zastosowaniem stawki 19%. Formularz PIT 39 można przesyłać przez e-Deklaracje.

W formularzu podatkowym PIT-39 podatnicy rozliczają:

  • dochody otrzymane w roku 2011 ze sprzedaży praw majątkowych i nieruchomości nabytych (przyjętych w spadku, przyjętych jako darowizna, kupionych itd.) lub zbudowanych po 31-12-2008 i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania zwolnienie od podatku określone w art.21 ust. 1 pkt 131 updof, lub
  • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof

W deklaracji PIT 39 nie wykazuje się nieruchomości i praw majątkowych sprzedawanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku przychód ze sprzedaży traktuje się jako dochód z firmy.

Tak więc, deklaracja PIT-39 w roku 2011 obejmuje dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, wybudowanych lub nabytych (otrzymanych w spadku, otrzymanych jako darowizna, kupionych itd.) prywatnie w okresie 2009-2011.

Sprzedaż nieruchomości lub praw majatkowych wybudowanych lub nabytych (otrzymanych jako darowizna, kupionych, otrzymanych w spadku itd.) wcześniej, czyli przed 01-01-2009, podaje się w deklaracjach PIT-36L lub PIT 38 lub PIT 28 lub PIT-36 (w zależności od tego, którą deklarację podatnik ostatecznie składa).

Ważne!

Prywatnego zbycia nieruchomości lub praw majatkowych, nabytych (kupionych, otrzymanych jako darowizna, otrzymanych w spadku itd.) lub zbudowanych w roku 2006 lub w latach wcześniejszych nie musimy rozliczać w żadnej deklaracji. Dochód z takiej sprzedaży nie jest opodatkowany.

 

Gdy sprzedaż obejmuje nieruchomości będącej w majątku wspólnym współmałżonków, wysłać trzeba odrębnie dwia formularze – każdy z współmałżonków składa po jednym formularzu PIT 39 – mogą to zrobić również przez system e-Deklaracje.

Podatnik może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi on, że nie są opodatkowane dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału kosztów wydanych na cele mieszkaniowe podatnika w przychodzie z odpłatnego zbycia praw majątkowych i nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia sprzedaży, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód otrzymany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na cele mieszkaniowe podatnika. Udokumentowane koszty wydane na cele mieszkaniowe bieże się pod uwagę do wartości przychodu ze sprzedaży praw majątkowych i nieruchomości.

Podsumowując, zwolnienie od podatku polega na wyłączeniu z opodatkowania tej części dochodu jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi wydatkowanych kosztów na własne cele mieszkaniowe podatnika w osiągniętym przychodzie z odpłatnego zbycia.

Dochodu ze sprzedaży praw majątkowych i nieruchomości nie jest łączony z przychodami z pozostałych źródeł przychodu.

Zbycie nieruchomości i praw majątkowych podlega opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 19% od podstawy opodatkowania. Podstawą do obliczenia podatku jest zysk, to jest wartość przychodu po odjęciu kosztów jego uzyskania. Zatem żeby można było ustalić kwoty jakie należy wpisać do PIT 39 trzeba odrębnie wyliczyć przychód i kwotę kosztów osiągnięcia owego przychodu.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych jest ich wartość wyznaczona w umowie, zmniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Z tego wynika, iż tego typu koszty odpłatnego zbycia nie będą kosztem uzyskania przychodu, lecz obniżają wartość przychodu.

Wyznaczenie ceny sprzedaży poniżej ceny rynkowej musi być umotywowane. Jeśliby cena w znacznym stopniu odbiega od ceny rynkowej, przychód ten wyznacza urząd kontroli skarbowej lub urząd podatkowy w wysokości ceny rynkowej. Gdy cena odbiega od wartości rynkowej zważywszy na na specyficzne przyczyny (np. stan nieruchomości, obciążenia hipoteczne), powinny one być podane w umowie, bądź przedstawione organowi podatkowemu.

Koszty zbycia są to udokumentowane koszty zakupu lub udokumentowane koszty wytworzenia, zwiększone o udokumentowane wydatki, które zwiększyły wartość nieruchomości i praw majątkowych, poczynione w okresie posiadania nieruchomości i praw majątkowych.

Kosztami osiągnięcia przychodu z tytułu odpłatnego zbycia praw majątkowych i nieruchomości nabytych poprzez spadek, poprzez darowiznę lub w inny darmowy sposób, uznaje się udokumentowane koszty, które podniosły wartość nieruchomości i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz wartość uiszczonego podatku od darowizn i spadków w części, w jakiej cena zbywanej nieruchomości i praw majątkowych przyjęta jako podstawa opodatkowania podatkiem od darowizn i spadków odpowiada łącznej wartości praw majątkowych i nieruchomości zastosowanej do opodatkowania podatkiem od darowizn i spadków.

Serwery VPS bez limitów

Wednesday, February 29th, 2012

Oferujemy szybki serwer wirtualny VPS oparty na technice OpenVZ bez limitu transferu danych.
Do dyspozycji klienta jest panel HyperVM, dzięki któremu można przeprowadzać najistotniejszych operacji na serwerze VPS, w tym uruchamiać, stopować, uruchamiać ponownie, przeprowadzać automatyczną reinstalację systemu operacyjnego, przeprowadzać kopie rezerwowe, ustalać harmonogram wykonywania kopii itp.
Poprzez panel HyperVM osiągalna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu konsola ratunkowa, w szczególności pomocna gdyby coś poszło nie tak i nie byłoby dostępu do serwera poprzez SSH. Nasze tanie serwery VPS nie mają ograniczeń miesięcznego transferu, możesz wysyłać i odbierać jak wiele chcesz, bez obawy o dodatkowe opłaty za przekroczenie ograniczenia transferu.
Klient ma pełny dostęp do serwera poprzez protokół SSH jako user root, dzięki temu nabywca ma pełną kontrolę nad systemem, możliwe jest instalowanie dowolnego oprogramowania oraz całkowite dopasowanie systemu do potrzeb kontrahenta. Przywiązujemy wyjątkową wagę do zagadnienia zapewnienia wysokiej wydajności serwerów VPS należących do naszych nabywców.
Nasze potężne wielordzeniowe serwery fizyczne z olbrzymią ilością pamięci operacyjnej oraz dużymi wydajnymi systemami dyskowymi zapewniają najwyższą wydajność w każdej chwili gdy jest potrzebna.
Stosujemy precyzyjnie określone zasady dotyczące ilości alokowanych serwerów wirtualnych VPS na każdym węźle fizycznym, dzięki czemu nie ma możliwości by doszło do sytuacji braku zasobów, co mogłoby doprowadzić do nieprawidłowego działania systemów naszych klientów. Ponadto nasze serwery VPS są pod ciągłym nadzorem, dzięki czemu możemy natychmiast wykryć ewentualne kłopoty z brakiem odpowiedniej wydajności.
Nasze serwery fizyczne są podłączone do sieci posiadającej styki do wielu providerów o łącznej przepływowości ponad 170 gigabitów. Każdy serwer fizyczny, na którym świadczymy nasze usługi, jest podłączony do sieci za pomocą łącza o przepustowości 100 megabitów. Sprawdź nasz serwer VPS.

Zamień złoto w Tibii na złotówki

Wednesday, February 29th, 2012

Skup GP to strona, dzięki której pozbędziesz się niepotrzebnych ilości złota w grze Tibia. Czy zdażyła Wszyscy się kiedyś sytuacja, że zmieniłeś serwer, a gp zostało zamrorzone? Tak nie musi być. Wystarczy, że skontakujesz się ze mną. Nie warto trzymać gold bez pożytku. Ceny złota zbyt drastycznie spadają. Sprzedaj je komuś, kto naprawdę ich potrzebuje. Dzięki skup GP wymienisz tibijską walutę na złotówki! Posiadam postacie na wszystkich serwerach. Gold kupuję na serwerach zarówno Optional PVP jak również Open PVP. PvP Enforced pozostaje do negocjacji. Zapewniam bardzo interesujące ceny. Moje ceny są dostosowane do sytuacji istniejącej na rynku. Dlatego nie powinnaś się martwić, żę będziesz stratny. Za otrzymaną gotówkę możesz kupić złoto na innym serwerze albo przeznaczyć na indywidualne inne cele. Główną dla mnie sprawą jest bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że dla Ciebie też. GP skupuję od 2010r, dlatego masz pewność, że to strona bezpieczna i godna zaufania. Najistotniejsze są dla mnie następujące rzeczy: prędkość, bezpieczeństwo, genialny kontakt i profesjonalna obsługa. Płatność wysyłam bezzwłocznie po dostarczeniu poprzez Ciebie GP w grze Tibia. Nie powinieneś się obawiać, że zostałeś oszukany, gdyż transacja w skup gp trwa zaledwie kilka minut. Płatności dokonuję z banków takich jak mBank i iPKO. Dla większych transakcji, płatność mogę wysłać za radą serwisu bluecash, który umożliwia na dość szybkie dostarczanie kasiorki bez względu na bank. Formą płatności, może być także doładowanie telefonu. Pozostałe dane znajdziesz na mojej stronie. Sprawdź mój serwis. Taka okazja może więcej się nie zdażyc.

Klamki

Wednesday, February 29th, 2012

Klamki owo zagadnienie uniwersalnie uznawany za niewiele w wyższym stopniu jeśli chodzi o wizualnej pokazu, widoczności. Mało kto zastanawia się co po prawdzie są klamki, do czego mogą dopisywać. Z całą pewnością często klamki mają zwykłe zobowiązanie – powoływać do życia. Wydaje się owo bezsporne, natomiast azaliż jest właśnie do końca? To, aż do czego jest zastosowany ów iloczyn kartezjański kartezjański owo infromacje, o których wielu spośród Was przenigdy nie słyszało. Nie zdradzę tego na 100% w tej samej chwili, byłoby to zbytnio łatwe natomiast banalne. ażeby się tego rzec zapraszam Cię na naszą stronę, dokąd zagadnienie klamek poruszony został nieprawdopodobnie wnikliwie. Po krótce… klamki służą wielu fachowcom aż do różnego zastosowania. Są w większości wypadków narzędziem, które użwayen jest aż do innego, pobocznego celu. Który owo obiekt to od razu zagadnienie na inną bajkę – o niej przeczytacie przy nas na stronie. Jeżeli więc interesuje Cię ów zagadnienie ic chaiłbyś zostać poinformowanym więcej – miło zapraszam, przejrzysz wszystko, oraz zapewniam Cię, że dowiesz się razem co powinnaś mieć pojęcie o klamkach. bez wzglęu an to, ćży klamki te służa do dzrwi, okien, bądĽ aż do czegoś innego. Jest to po prostu iloczyn kartezjański ekumeniczny, o którym powinnaś dowiedzieć się więcej.

 

Opisy GG

Wednesday, February 29th, 2012

Korzystając z tematu, jakim jest: opisy gg, posiadamy pewność, że nasz komunikator, a dokładniej status na nim ustawiony będzie się wyróżniał. Prawie każdy z nas używa skryptów różnej maści do komunikowania się ze dobrymi znajomymi. Nic w tym dziwnego – to bardzo dość szybki i bezpłatny sposób na przekazanie treści własnych przyjaciołom. Właściwie każdy z nas lubi również się odróżniać, zademonstrować jaki jest – do tego służą, a raczej są pomocne opisy na gg. Dzięki naszemu serwisowi, na którym zebraliśmy kilkanaście tysięcy najróżniejszych opisów na GG masz sposobność śpiesznie odnaleźć ciekawy dla Ciebie raport i ustawić go w wiele sekund na swoim statusie. Dbamy o to, aby nasz zbiór był sukcesywnie powiększany i rozwijany, a dodawane opisy trzymały swój, wysoki zresztą poziom merytoryczny. Nie jest to łatwe, ponieważ sieć zalewana jest setkami nowych opisów dzień w dzień. My staramy się łowić tylko te najlepsze i an nich budować jakość naszej strony internetowej. Jeżeli zatem chcesz posiadać najlepszy raport spośród własnych znajomych -  wejdź do nas, rozgość się i szperaj w najelspzych statusyach na gg w polskim internecie!

 

Podnoszenie odporności organizmu

Wednesday, February 29th, 2012

Tran ecomer, to lek który wspiera naszą odporność, dodaje nam energij i wigoru. Na obecnym rynku farmaceutycznym jest nadzwyczaj sporo medykamentów o porównywalnym działaniu do tabletek ecomer tran. Rekomendujemy również tran z rekina grenlandzkiego to lekarstwo, który aplikuje się aby zwiększyć swoją wytrzymałość na różnego typu zachorowania. To nie przypadek, że rekiny całkiem nie chorują na raka, ani też na choroby zwyrodnieniowe. AKG, które zawarte jest w tran z rekina grenlandzkiego, przyczynia się w bezgranicznym stopniu do astronomicznej poprawy wszystkich mechanizmów odpornościowych, do tego olej z wątroby rekina grenlandzkiego o wiele przyspiesza zabliźnianie się ran, przeciwdziała rozlicznego typu zarazom i powstawaniu zmian nowotworowych. Nie możemy także zapominać o warzywach oraz owocach, jakie dostatnie są w witamina c lewoskrętna, jeżeli jednak pożądamy, żeby nasza dieta naturalnie była bogata w stosowną dozę witaminy C, możemy dodatkowo łykać ją w postaci tabletek, czy także kapsułek, jakie dostępne są bez recepty w każdej aptece. Pamiętajmy dodatkowo, że wykorzystywanie każdego leku, na dodatek tego bez recepty musimy skonsultować z lekarzem czy też farmaceutą, albowiem nadużycie leku, ewentualnie jego złe porcjowanie zdoła być powodem wielu chorób, a nawet i śmierci. Stosowanie każdych witamin, nawet takich jak lewoskrętna witamina, powinno się konsultować i omawiać z doktorem prowadzącym. Podsumowując powinno się stwierdzić, iż w obecnych czasach wszelkiego typu suplementy witaminowe są niezwykle porządane i wskazane.

Czarna Góra – weź narty i jedź

Wednesday, February 29th, 2012

Ze względu na zakute urok a elegancję Europejskiej wakacje narciarski, do licha i trochę zalet europejskich narty są wielokrotnie pomijane. Europejskiej wakacje narciarski, obojętnie od czasu pory roku, przekazuje mrowie korzyści, jakie jankeski urlop narciarski nie przypadkiem.
Podstawową zaletą istnieje owo, że odlot na nartach w Europie masz więcej terminu na nartach. Znamionuje owo po prostu, iż stanowisko podwyższania w czasie jazdy na nartach w (more…)

Biura rachunkowe Wrocław

Wednesday, February 29th, 2012

To duże, dynamicznie rozwijające się gród. Nico więc dziwnego, że Wrocław kusi przedsiębiorców. Przede wszystkim powinno się mieć pojęcie o tym, że biura rachunkowe wrocław powodują to, że komenderowanie właśnego biznesu/firmy/spółki jest wielce intuicyjne. Reasumując nie sprawia ono żadnych problemów. Jednocześnie pozwala dokonywać innych, interesujących rzeczy. To przeciwnie zaś powoduje, że biura rachunkowe wrocław cieszą sie coraz większą, ciągle rosnącą popularnością. Za sprawą dlaczego biura rachunkowe we wrocławiu tworzą się jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Z wykorzystaniem temu wielu przedsiębiorców, którzy troszczą się o własne biznesy będą mogli bez większych trudności wynagradzać takie biura a korzystać z nadzwyczaj fachowej pomocy wewnątrz księgowośći zaś podatków.

Zagadnienie nie jest łatwy, albowiem biura rachunkowe to swojego typu istotne spółki, dzięki któym inne za to spółki mogą się żywiołowo rozwinąć. To powoduje wzmożenie konkurencji na zypełnym rynku, o któych z pewnością jest dozwolone ogłosić rynek biznesu (firmy, przedsiębiorstwa). Z wykorzystaniem w jakim celu bez większych komplikacji można oznajmić, że tego typu rzeczy zdarzają się w bardzo niewielu sytuacjach – nie zarówno formowanie nowych biur rachunkowych we wrocławiu. Miasto to znaczy jednym z najpiękniejszych oraz śpiesznie rozwijających się miast, co za to powoduje eskalacja intensywności biznesu/firmy/spółki tu.